Salgsbetingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Jesting Sport AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene som følge av forhold som lovendringer eller endringer i andre samfunnsmessige forutsetninger.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.)

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene


Selger

Firmanavn: Jesting Sport AS

Kontaktadresse: Strømsveien 266, 0668 Oslo

E-post: knut@jesting.no

Telefonnummer: 22 90 36 00

Organisasjonsnummer: 917 106 460


Kjøper

Er vedkommende som foretar bestillingen, heretter kalt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”kunde”.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

·         1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt og bekreftet av Jesting Sport AS.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller taste- eller tekniske feil i tilbudet fra Jesting Sport AS, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når Jesting Sport AS har mottatt din bestilling, skal Jesting Sport uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Alle ordrebekreftelser sendes ut automatisk. Merk at for varer som ikke er på lager, også vil motta en ordrebekreftelse. Vi vil da forsøke å skaffe varen og holde deg oppdatert. Hvis det er feil i lagerstatusen på nettsiden (at lageret er tomt) vil vi ta kontakt.

Alle ordrer blir behandlet i butikkens åpningstider mellom 10:00 og 18:00 på hverdager. Ordrene vil bli behandlet i den rekkefølge de har kommet inn og dette kan medføre at bestilt vare kan være utsolgt, selv om websiden viser at varen er på lager i bestillingsøyeblikket.

Vi bemerker også at våre priser gjelder de varer som er på lager i godkjenningsøyeblikket.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Betaling

Jesting Sport AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra butikken til deg.

Dersom du bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan Jesting Sport AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

·         2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

·         3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved Jesting Sport AS, eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Betalingsmåten er levert av Bambora og tilbyr Visa kortbetaling, mastercard og Vipps betaling.

7. Levering

Levering av varen fra Jesting Sport AS til deg skjer på den måte som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Jesting Sport AS levere varen til kjøper innen rimelig tid. Vanligvis beregner posten 1-4 virkedager, og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal Jesting Sport AS sørge for at varen blir sendt til deg, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Jesting Sport AS benytter Posten/Bring sin Klimanøytrale Servicepakke, som blir sendt til ditt nærmeste postkontor eller Post i Butikk. Normal leveringstid er 1-4 virkedager. Du mottar en hentemelding på SMS og e-post straks pakken er klar til henting.

Frakt kostnader betales av kunden.

Fraktpriser:

Fraktprisen avhenger av pakkens volum. Prisene for de forskjellige fraktalternativene vises i handlekruven hvor du velger alternativet som passer deg best.

Hent selv: Hent din ordre selv i vår butikk på Alnabru. Jesting Sport, Strømsveien 266 0668 Oslo. Åpningstidene for hentepunktet er mandag til lørdag 10:00 – 18:00. (15.00 lørdag). Du får beskjed fra oss straks varen er klar til henting. Husk å ta med legitimasjon eller kvittering.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Tilbud/tilgjengelighet

Tilbud, tjenester og produkter gjelder så langt lageret rekker.

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Jesting Sport AS selv om det ikke er noen mangel ved den.

Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til Jesting Sport AS.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Jesting Sport AS innen rimelig tid. Jesting Sport AS er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen av varen, til kjøper innen 14 dager fra den dag Jesting Sport AS mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til Jesting Sport AS rådighet. Jesting Sport AS kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men Jesting Sport AS krever at du skal betale kostnadene for frakt og returforsendelsen.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Jesting Sport AS i original stand, emballasje og mengde som den var i da du mottok den. Du bør sende varen tilbake til Jesting Sport AS i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Dersom vi har montert ski med bindinger på oppdrag fra kunden, ansees disse ikke lenger som i original stand. Bindingsmonteringen er individuelt tilpasset, og er en permanent endring av skienes tilstand utført på kundens vegne, og derfor kan angreretten ikke benyttes.

Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres. Husk at man ikke kan angre på deler av ett salg.
Angreskjema ligger som lenke i ordrebekreftelsen som er mottatt på mail.
Den kan også hentes ut her.

 
Returkostnader ved feilfri vare dekkes av kunden.

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Jesting Sport AS ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel, og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Jesting Sport AS melding om at du vil påberope deg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til Jesting Sport AS eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom Jesting Sport AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Jesting Sport AS.

Oppfyllelse: Dersom Jesting Sport AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Jesting Sport AS. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Jesting Sport AS ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Jesting Sport AS at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Jesting Sport AS oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Du kan heve avtalen med Jesting Sport AS dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Jesting Sport AS ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Jesting Sport AS har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra Jesting Sport AS side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Jesting Sport AS ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

14. Dine rettigheter ved mangel 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes du eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Jesting Sport AS.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Jesting Sport AS retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Jesting Sport AS kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Jesting Sport AS urimelige kostnader.

Jesting Sport AS skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Jesting Sport AS kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.  

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Jesting Sport AS tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Jesting Sport AS sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til Jesting Sport AS ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

15. Jesting Sport AS rettigheter ved ditt mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Jesting Sport AS eller forhold på Jesting Sport AS side, kan Jesting Sport AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Jesting Sport AS kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan Jesting Sport AS fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Jesting Sport AS sin rett dersom Jesting Sport AS venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Jesting Sport AS heve avtalen. Jesting Sport AS kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Jesting Sport AS kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Jesting Sport AS har fastsatt. Jesting Sport AS kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Jesting Sport AS kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Jesting Sport AS kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan Jesting Sport AS belaste kjøper med et gebyr på kr 500,00 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Jesting Sport AS faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år..

16. Garanti

Garanti som gis av Jesting Sport AS eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangelretter punkt 11 og 12

17. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Jesting Sport AS kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Jesting Sport AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Jesting Sport AS har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Jesting Sport AS skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Jesting Sport AS kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Jesting Sport AS vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Jesting Sport AS innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Jesting Sport AS må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du skal enkelt kunne kontakte Jesting Sport AS, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om Jesting Sport AS bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at Jesting Sport AS sletter eller endrer personopplysningene.

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.